Diversen

23 januari 2018 Lezing Jasper Helmantel

En weer was de zaal bijna te klein zoals zo vaak deze periode. Velen waren afgekomen op een bekende naam Jasper Helmantel. Een ontwapenende inleider die met zijn ‘ontdekking’ van de ‘wilde’ natuur zijn levenswerk heeft gemaakt en daar heel succesvol in is geworden.

Door grote opdrachtgevers als provincies en gemeentes mag hij Nederland een stukje natuurlijker maken.

Frappant vond ik om te horen hoe niet gecultiveerde planten voorzichtig omspringen met hun voortplanting. Niet meer dan 20 % van hun opbrengst laten zij in eerste opzet los, de kans dat het niet goed gaat is levensgroot en dan heb je nog wat over om je voortbestaan verder te garanderen. Wijze les ook voor het leven van de mens zou ik denken. Wie bewaart heeft nog wat over.

Het doet je stil staan bij hoe geraffineerd onze natuur is ingericht en hoe weinig wij daar nog van weten. 

Jasper speelt daar met zijn werk op in en maakt ons daar deelgenoot van.

Een leerzame avond waarbij ik dan altijd vol plannen voor thuis vertrek maar waar de werkelijkheid thuis vaak toch wat weerbarstiger is.
Koos Dijksterhuis

Jaarvergadering dinsdag 27 februari 2018

Agenda jaarvergadering op dinsdag 27 februari 2018

Aanvang: 19.30 Passe Partout, Opwierderweg 57, Appingedam
1. Opening door de voorzitter.
2. Notulen.
3. Ingekomen stukken en mededelingen.
4. Jaarverslag secretaris.
5. Jaarverslag penningmeester.
6. Verslag kascommissie.
7 Benoeming nieuwe kaskommissie. 
8      Bestuur: Koos Dijksterhuis aftredend en is herkiesbaar
9 Rondvraag.
10 Sluiting


Notulen van de algemene jaarvergadering van Groei & Bloei   afdeling Appingedam/Delfzijl op 21 februari 2017 in Passe Partout  te Appingedam 

1.  Opening
De voorzitter  opent de vergadering en verwelkomt de leden en de gasten, en in het bijzonder de spreker de heer Jaap Kloosterhuis
2.  Notulen
De notulen worden goedgekeurd, daar er geen op en aanmerkingen zijn.
3.  Ingekomen stukken en mededelingen
De ingekomen stukken zijn folders over open tuinen en andere informatieve folders. Deze liggen ter inzage. 
4. Jaarverslag 2016 van het secretariaat.
Hier zijn geen vragen over. 
Onze afdeling heeft op 1 januari 2015 175 leden, en op1januari 2016 173 leden
De voorzitter bedankt de secretaris voor haar werk. Jaarverslag van de penningmeester
De penningmeester geeft een korte uitleg over de financiën, die zij heel goed uitlegt. 
Hier zijn geen op of aanmerkingen over. De voorzitter bedankt de penningmeester hier voor. 
5.  Verslag kascommissie
Mevr  Lijs en de heer Kempenaar hebben de boeken gecontroleerd en ze waren in orde.
De kascommissie stelt de vergadering voor de penningmeester décharge te verlenen. De voorzitter bedankt de kascommissie.
6.  Benoeming kascommissie
Mevr Lijs treedt af en mevr Schipper geeft zich op voor de kascommissie.     
8.    Rondvraag
Er zijn geen vragen.
9.  Sluiting 

Tot slot bedankt de voorzitter alle vrijwilligers voor hun enthousiaste inzet voor Groei & Bloei. Vervolgens geeft hij het woord aan de spreker de heer Jaap Kloosterhuis

Jaarverslag 2017 van het secretariaat Groei & Bloei. Afd. Appingedam /Delfzijl  e. o.
Het bestuur
Voorzitter                                    Koos Dijksterhuis
Secretaris                                    Rika Zuidveld
Penningmeester                           Tineke Ellen   
Ledenadministratie                       Anneke Duijnisveld
Coördinator bloemschikken            Lidy Smit
Website                                      Arnold Duijnisveld                                  

Aantal  leden 
Op 1 januari 2017 waren er 177 leden.
Op 1 januari 2017 zijn er 179 leden
Er komen steeds nieuwe leden bij, geen achteruitgang en dat is goed nieuws.

Ons jaarprogramma zag er als volgt uit:

21 februari        Jaarvergadering met Jaap Kloosterhuis  over Rottumeroog en Rottemerplaat en de Oostelijke Waddenzee       

23 maart            Lezing en diapresentatie door Piet Zonneveld   Acanthussen en Alliums  

11 April             Lezing en diapresentatie  Watze Bokma    

22 April             Busreis naar de Keukenhof                        

13 mei               Stekjesmarkt te Garrelsweer

5 en 6 augustus  Open tuinen weekend

20 september     Bloemschik demonstratie door Anja Koning

24 oktober         Lezing en beamerpresentatie Harry Pierik 

17 november     Lezing  en diapresentatie   Rix Langeveld met natuurlijk tuinieren

18 december     Kerstschikking onder leiding van Aging Salvadora                         

23 januari          Lezing en diapresentatie  Jasper Helmantel            

           Het gemiddelde  bezoekersaantal was dit jaar ongeveer 45 personen. 

Bloemschikken 

Ook in 2017 is een cursus bloemschikken olv Janneke Biemond gestart, aantal deelnemers 12. Dit aantal was voldoende om de cursus in het ASWA-gebouw te organiseren. Voor leden en niet-leden met minder ervaring in het bloemschikken was er in het voorjaar  2 x en in het najaar 2 x  een workshop georganiseerd met als docent Linda Eising. Dat ook deze workshops in een behoefte voorzien blijkt uit het stijgende aantal deelnemers: nl in het voorjaar van 2017 gemiddeld 17 deelnemers, in het najaar gemiddeld 19 deelnemers. In maart en april staan ook weer workshops olv Linda Eising gepland  (5 maart en 9 april 2018)
Op de Tuin en Sfeer beurs 2017 van 18 tot 21 februari hebben we met een aantal personen bloemstukken gemaakt  en de  bloemstukken werden verkocht. Ook deden we aan leden werving, er zijn in die 4 dagen totaal 22 nieuw leden ingeschreven. 
De jaarlijkse ‘Open Tuinendagen’ werden op 5 en 6 augustus gehouden. In het weekend was het prachtig weer, we hebben dan ook genoten van de vele bezoekers die onze tuinen hebben bezocht. Op zaterdag  was het iets minder druk ongeveer 40 tot 50 bezoekers en op zondag 50 tot 100 bezoekers.. 
Er waren zelfs mensen uit Duitsland, Noord-Holland, Limburg, Drenthe, zij waren allemaal enthousiast  over de Open Tuinen Estafette in de provincie Groningen. 

We mogen dan ook terug kijken op een zeer geslaagd weekend.
Alle deelnemers hartelijk bedankt voor het openstellen van jullie tuin, ook namens het bestuur en hopelijk tot het volgende jaar.

Appingedam, januari  2018
Voorzitter                                                           Secretaris
Koos Dijksterhuis                                            Rika Zuidveld 

10 mei 2018 stekjes- en plantjesmarkt

We hebben  een prima plantjesmarkt achter de rug.

Veel aangeleverde planten/plantjes/pollen/zaailingen/struikjes : bij elkaar zomaar 1000 stuks, hiervoor veel dank en we kunnen merken dat het leeft onder de leden! Veel mensen dragen op deze manier hun steentje bij om de vereniging tot bloei te laten zijn. Het resultaat mag er dan ook  zijn! 

We konden het zelf nauwelijks geloven, maar de verdiensten zijn €  800,-- En dat in een paar uur tijd. Als bestuur zijn we er trots op dat we dit resultaat hebben kunnen waarmaken, maar alleen dankzij alle leden en mensen uit de regio die het de moeite waard vonden om eens te gaan kijken bij dat Groei en Bloei festijn. 

Veel dank aan de brengers, de kijkers, de kopers en de koffiedrinkers. Want ook die tafel hoort er echt bij!

Anneke Duijnisveld

25 en 26 mei 2018 Opentuinen

In het weekend van de open tuinen was het mooi weer, we hebben weer genoten van de vele bezoekers die onze tuinen hebben bezocht. Op zaterdag was het iets minder druk dan op zondag, maar totaal waren er op zaterdag ongeveer 40 tot 50 bezoekers en op zondag 50 tot 100 bezoekers. 

Er waren bezoekers uit Drenthe, Friesland, Noord-Holland, zij waren enthousiast over de Open Tuinen Estafette in de provincie Groningen. (wat ook in andere provincies steeds meer gestalte krijgt)

Ook de nieuwe tuinen die dit jaar mee deden waren zeer tevreden met het aantal bezoekers die zij in hun tuin mochten ontvangen.

We mogen dan ook terug kijken op een geslaagd weekend.

Alle deelnemers heel hartelijk bedankt voor het openstellen van jullie tuin, ook namens het bestuur en hopelijk tot het volgende jaar.

Het opentuinen weekend is in 2019 op 6 en 7 juli

                                                                                      Rika Zuidveld

meer

 

 

 

25
Mar
Actie tegel eruit en plant erin Intratuin BEEMSTER
22
Mar
Beloond voor wachten op de zon