Activiteiten & Actueel

Jaarvergadering dinsdag 27 februari 2018

Agenda jaarvergadering op dinsdag 27 februari 2018

Aanvang: 19.30 Passe Partout, Opwierderweg 57, Appingedam
1. Opening door de voorzitter.
2. Notulen.
3. Ingekomen stukken en mededelingen.
4. Jaarverslag secretaris.
5. Jaarverslag penningmeester.
6. Verslag kascommissie.
7 Benoeming nieuwe kaskommissie. 
8      Bestuur: Koos Dijksterhuis aftredend en is herkiesbaar
9 Rondvraag.
10 Sluiting


Notulen van de algemene jaarvergadering van Groei & Bloei   afdeling Appingedam/Delfzijl op 21 februari 2017 in Passe Partout  te Appingedam 

1. Opening
De voorzitter  opent de vergadering en verwelkomt de leden en de gasten, en in het bijzonder de spreker de heer Jaap Kloosterhuis
2. Notulen
De notulen worden goedgekeurd, daar er geen op en aanmerkingen zijn.
3. Ingekomen stukken en mededelingen
De ingekomen stukken zijn folders over open tuinen en andere informatieve folders. Deze liggen ter inzage. 
4. Jaarverslag 2016 van het secretariaat.
Hier zijn geen vragen over. 
Onze afdeling heeft op 1 januari 2015 175 leden, en op1januari 2016 173 leden
De voorzitter bedankt de secretaris voor haar werk. Jaarverslag van de penningmeester
De penningmeester geeft een korte uitleg over de financiën, die zij heel goed uitlegt. 
Hier zijn geen op of aanmerkingen over. De voorzitter bedankt de penningmeester hier voor. 
5. Verslag kascommissie
Mevr  Lijs en de heer Kempenaar hebben de boeken gecontroleerd en ze waren in orde.
De kascommissie stelt de vergadering voor de penningmeester décharge te verlenen. De voorzitter bedankt de kascommissie.
6. Benoeming kascommissie
Mevr Lijs treedt af en mevr Schipper geeft zich op voor de kascommissie.     
8.    Rondvraag
Er zijn geen vragen.
9.  Sluiting 

Tot slot bedankt de voorzitter alle vrijwilligers voor hun enthousiaste inzet voor Groei & Bloei. Vervolgens geeft hij het woord aan de spreker de heer Jaap Kloosterhuis

Jaarverslag 2017 van het secretariaat Groei & Bloei. Afd. Appingedam /Delfzijl  e. o.
Het bestuur
Voorzitter                                    Koos Dijksterhuis
Secretaris                                    Rika Zuidveld
Penningmeester                           Tineke Ellen   
Ledenadministratie                       Anneke Duijnisveld
Coördinator bloemschikken            Lidy Smit
Website                                      Arnold Duijnisveld                                  

Aantal  leden 
Op 1 januari 2017 waren er 177 leden.
Op 1 januari 2017 zijn er 179 leden
Er komen steeds nieuwe leden bij, geen achteruitgang en dat is goed nieuws.

Ons jaarprogramma zag er als volgt uit:

21 februari        Jaarvergadering met Jaap Kloosterhuis  over Rottumeroog en Rottemerplaat en de Oostelijke Waddenzee       

23 maart            Lezing en diapresentatie door Piet Zonneveld   Acanthussen en Alliums  

11 April             Lezing en diapresentatie  Watze Bokma    

22 April             Busreis naar de Keukenhof                        

13 mei               Stekjesmarkt te Garrelsweer

5 en 6 augustus  Open tuinen weekend

20 september     Bloemschik demonstratie door Anja Koning

24 oktober         Lezing en beamerpresentatie Harry Pierik 

17 november     Lezing  en diapresentatie   Rix Langeveld met natuurlijk tuinieren

18 december     Kerstschikking onder leiding van Aging Salvadora                         

23 januari          Lezing en diapresentatie  Jasper Helmantel            

           Het gemiddelde  bezoekersaantal was dit jaar ongeveer 45 personen. 

Bloemschikken 

Ook in 2017 is een cursus bloemschikken olv Janneke Biemond gestart, aantal deelnemers 12. Dit aantal was voldoende om de cursus in het ASWA-gebouw te organiseren. Voor leden en niet-leden met minder ervaring in het bloemschikken was er in het voorjaar  2 x en in het najaar 2 x  een workshop georganiseerd met als docent Linda Eising. Dat ook deze workshops in een behoefte voorzien blijkt uit het stijgende aantal deelnemers: nl in het voorjaar van 2017 gemiddeld 17 deelnemers, in het najaar gemiddeld 19 deelnemers. In maart en april staan ook weer workshops olv Linda Eising gepland  (5 maart en 9 april 2018)
Op de Tuin en Sfeer beurs 2017 van 18 tot 21 februari hebben we met een aantal personen bloemstukken gemaakt  en de  bloemstukken werden verkocht. Ook deden we aan leden werving, er zijn in die 4 dagen totaal 22 nieuw leden ingeschreven.
De jaarlijkse ‘Open Tuinendagen’ werden op 5 en 6 augustus gehouden. In het weekend was het prachtig weer, we hebben dan ook genoten van de vele bezoekers die onze tuinen hebben bezocht. Op zaterdag  was het iets minder druk ongeveer 40 tot 50 bezoekers en op zondag 50 tot 100 bezoekers..
Er waren zelfs mensen uit Duitsland, Noord-Holland, Limburg, Drenthe, zij waren allemaal enthousiast  over de Open Tuinen Estafette in de provincie Groningen. 

We mogen dan ook terug kijken op een zeer geslaagd weekend.
Alle deelnemers hartelijk bedankt voor het openstellen van jullie tuin, ook namens het bestuur en hopelijk tot het volgende jaar.

Appingedam, januari  2018
Voorzitter                                                           Secretaris
Koos Dijksterhuis                                            Rika Zuidveld 

meer

 

 

 

15
Jan
Vergeten smaakmakers en paradijskorrels (Blik op de Tuin - 884)
10
Jan
VAN VERVAL TOT HOTEL